ابزارهای صوتی در موسیقی – صدای انسان


ابزارهای صوتی در موسیقی – صدای انسان – ابزارهای صوتی صدای انسان چیست؟


ابزارهای صوتی درموسیقی

 صدای انسان

اولین موسیقی ، به اغلب احتمال ، توسط صدای انسان به وجود آمد ، زیرا آوازخواندن خود قسمتی از آرزوهای روانی او را تشکیل می داد .

به همین ترتیب ، موسیقی طی قرن ها همیشه در رابطه با خصوصیات صدای انسانی (آواز) ترقی کرده است .

تصور این نکته مشکل نیست که انسان اولیه ، در کشف این نکته که  صدایش دارای طنین و ارتقاع معینی است ، علاقه ای طبیعی نیز به اصواتی مشابه ،

مانند زخمه زدن بر کمان ، وزیدن باد ازمیان نی های یک نیزار ، پیدا کرد که به تصادف به دست او آمده بود . گرایش طبیعی در مقایسه این اصوات با صدای انسان ،

عامل اخیر را اساسی ترین سرچشمه اصوات موسیقی به نظر می آورد .

ابزارهای صوتی در موسیقی – صدای انسان

    صدای انسان به چهار شکل یا طبقه صدا تقسیم می شود (جدول 1/1 را ببینید) : طبقه های دو گانه «کلید سل» ، یکی طبقه زیر (معمولا ً صدای زنان ،

و از نظر موسیقی بالا) ، به نام «بخش سوپرانو» ، و دیگری طبقه بم (پائین) ، به نام «بخش آلتو» و طبقه های دوگانه «کلید فا» ،

(معمولا ً صدای مردان) به ترتیب از زیر به بم (ازنظر موسیقی : زیر به بم) به نامهای «بخش تنور» و «بخش باس» . اکثر قطعه ها در ادبیات «آوازگروهی» – در فرهنگ غربی ،

بر پایه این طبقه بندی چهار گانه ، یعنی SATB]  Bass , Tenor , Alto , Soprano] نوشته شده ، و بسیاری از سازها در رابطه با طبقه های چهار گانه بالا گروه بندی شده اند .

در هر یک از طبقه های چهار گانه ، کم و بیش طبقه بندی های جزئی تری وجود دارد . مثلا در بخش «سوپرانو» ،

ما به رده «کولوراتور» (coloratura = که مخصوص ملودیهای آرایشی است) ، « لیریک» (Lyric = صدائی زیر و قابل انعطاف) «دراماتیک» (dramatic  =   صدائی پرتر ،

معمولا برای موسیقی ای جدی) ، «متزو» (بخشی که وسعت صدایش با بخش «آلتو» در تعداد زیادی از نتها مشترک است) ، برخورد می کنیم .

ابزارهای صوتی صدای انسان چیست؟

میان بخشهای «تنور» و «باس» نیز ، بخشی از صدای انسانی هست که با هر دو بخش بالا و پائین خود بسیار نتهای مشترک دارد .

در جدول بعد وسعت و میدان صدا و خصوصیتهای دیگر هر یک از بخشهای چهارگانه اصلی آمده است .

به نمونه های داده شده در ستون آخر جدول نیز گوش فرا دهید و به این وسیله روابط میان چهار طبقه صدای انسان را مطالعه کنید .

جدول 1/1 بخشهای آوازی

بخشهای آوازی میدان صوتی ( ن. ک. طنین و امکانات اجرائی

نقشهای ویژه در همسرایی

نمونه های تک سرایی
سوپرانو 1- میدان صوتی بالا2- د رمقایسه با بیشتر سازها ، درادای وسعت صوتی کوچک کولوراتورا : چابک در اصوات بالادراماتیک: صدای پر و قویلیریک : سبک

متزو- سوپرانو : قوی در اصوات پایین

در همسرا معمولا ً نقش اجرائی ملودی را برعهده دارد نمونه بالا 1/10 وردی : «Sempre libera»از اپرای لاتراویاتا
آلتو 1- دارای  میدان صوتی پایینتر از سوپرانو2- وسعت صوتی کوچک 1- تیره ، گرفته ، غنی2- کمتر از سوپرانو چابک


ابزارهای صوتی در موسیقی – صدای انسان – ابزارهای صوتی صدای انسان چیست؟

1- معمولاً هارمونی نزدیکی را با سوپرانو اجرا می کند 2-گهگاه به اجرای نقش مقابل ملودی می پردازد نمونه 1/11برامس : راپسودی برای آلتو 53
تنور 1-میان بخشهای دوگانه صدای مردان بخش بالاتر ، آلتو2- وسعت صوتی کوچک تنور حماسی : درخشان و قویلیرک : سبکدراماتیک : پر بیان کننده 1- هرچند در نقش مقابل سوپرانو در میدان صوتی بم ، تنور به اجرای ملودی می پردازد2- معمولاً با آلتو هارمونی را کامل می کند نمونه1/12هندل : « هر وادی باید بلند شود از ارتوریوی مسیح

باس

1- پایین ترین میدا میان همه بخش ها2- وسعت صوتی کوچک باریتون : میدان صوتی بالا و لیریکباس – باریتون : وسعت برزگ صوتیباس زیرین : میدان صوتی پایین ، قوی د رهمسرا پایه هارمونی را تامین می کند. نمونه 1/13موزار:« آه ایزیس وازیریس » اپرای نی سحر آمیز

اقباس از کتاب دعوت به شنیدن ، نوشته ریچارد- ل .وینک – لوئز- ج . ویلیامز . برگردان به فارسی : پرویز منصوری

منبع: نگاره

همچنین ممکن است دوست داشته باشید...

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *